Przesłanie
Ayhana Doyuka
Drodzy przyjaciele z całego świata.

Sprowokowany haniebnymi okolicznościami, zwracam się do Was, żeby poprzez Internet publicznie potępić ataki pewnych grup ludzi. Ataki kierowane są na mnie, na technologię, która stworzyłem oraz na ludzi wokół mnie.

Brak etyki, odpowiedzialności i szacunku dla życia ludzkiego reprezentowane przez te osoby musi być podkreślony. Byłem spokojny przez długi czas w nadziei, że Ci ludzie zreflektują się lub poprawią swoje złe zachowanie. Ale nic takiego się nie wydarzyło, a zamiast tego, nasiliło się przekształcanie faktów i czynienie zła.

Ci ludzie nazywają siebie obrońcami planety, ale w gruncie rzeczy są zupełnie inni. Są kryminalistami, którzy chcieli zniszczyć mnie razem z całą nadzieją, która płynie z mojej technologii i jest oferowana planecie.

Na szczęście, tych ludzi jest bardzo mało i są oni bardzo dobrze znani w Internecie. Ich jedynym interesem była i jest próba kompromitacji mojej osoby i zniszczenia mnie, a co za tym idzie, zatrzymanie funkcjonowania mojej technologii.

Bardzo smutne jest przyglądanie się , jak ludzie ze złymi intencjami i niezbyt czystymi zamiarami, mający totalny brak szacunku dla siebie samych oraz innych, prowadzą kampanię przeciwko mnie i innym ludziom, powtarzając corocznie te same niespójne kłamstwa o buntowniczych interpretacjach oraz próbując sprzedać fałszywy wizerunek i zniekształconą prawdę.

Ale prawdziwa rzeczywistość, która znaczy dla mnie tak wiele, jak dla tych, którzy nieustannie towarzyszą mi ze swoją lojalnością i bezinteresownością, jest utrzymywana poprzez konsekwentny wysiłek, jaki poświęcamy naszej pracy, który przekłada się na konkretne i dobre czyny zauważane przez wszystkich.

Polityka tej małej grupy osób oraz jej lidera jest następująca: kto nie trzyma ich strony, lub nie lub nie służy ich ograniczonym interesom, akceptując pełne wrogości warunki, jest niszczony bez zastanowienia. Ażeby to uczynić, używają blogów w Internecie, które zaśmiecają sieć kopiując tą samą spaczoną i niespójną retorykę.

Zdobyli się na odwagę, by używać mojego nazwiska, jako domeny w Internecie. Starali się skojarzyć moje nazwisko z ich nazwiskami oraz czynami pełnymi wrogości. Sprzedawali produkty używając mojego nazwiska, których ja nie rozpoznałem, ani nie zatwierdzam i nie wiem, jakie to produkty.

Nawet ostatnio odważyli się umieścić mój znak firmowy AyDo do jednego z ich niestosownych blogów, łącząc znak z ich rzeczami, które sprzedawali w przesadnie wygórowanych cenach.

Chciałbym również ostrzec tych przestępców, że za nieautoryzowane użycie mojego znaku towarowego zostaną pociągnięci do odpowiedzialności prawnej.

Zostałem ostatnio poinformowany, że Ci ludzie promują konferencje w Stanach Zjednoczonych z moją rzekomą obecnością, żeby zapewnić sobie wysoką frekwencję , a co za tym idzie wymagając wysokich sum pieniędzy. Robią to bez mojej wiedzy i zgody. Później, podczas otwarcia konferencji ogłaszają, że odwołałem swój przyjazd. Są szczytem bezwstydności, oszustwa, zła i braku szacunku do mnie, do Was, do życia. Nie szanują nawet samych siebie.

Dla mnie szacunek jest podstawą, która musi istnieć w każdej istocie ludzkiej, która chce być za taką postrzegana.

Chciałem wszystkich poinformować, że wszystkie moje wykładu są darmowe, nie pobieram za nie żadnych opłat, a kiedy moje uczestnictwo w wykładach jest publicznie ogłaszane w mediach poprzez wywiady, których udzielam lub przez konferencje rządowe, gdzie rządy poszczególnych krajów są odpowiedzialne za logistykę, więc wiążą się z oficjalnym zaproszeniem. Informuję, że wszelkie moje programy szkoleniowe są wolne od opłat dla wszystkich uczestników.

Zawiadamiam wszystkich, że jedynym zastrzeżonym znakiem firmowym, który posiadam jest AyDo i jest on prezentowany we wszystkich moich produkcjach, a wszystkie informacje umieszczone są na oficjalnej stronie internetowej www.adperfectsystems.com.

Publicznie oświadczam, że wszystko, co publikują Ci ludzie dzisiaj pod nazwą Perfekcyjna Nauka (Perfect Science) oraz powiązane z tym linki są czystą manipulacją i absolutnie nie mam nic wspólnego ani z ludźmi zaangażowanymi w ten proceder, ani z rzeczami, które produkują, ani z ich konspiracyjnymi powiązaniami.

Oświadczam, że materiały, które są publikowane przez te osoby to przeinaczanie prawdziwych historii, zdjęcia ukradzione z magazynów, dla których udzielałem wywiadów, inne zdjęcia zmanipulowane przez nich, wydarzenia zmienione z ich oryginalnego kontekstu i prawdziwa rzeczywistość, pokazana w taki sposób, że wszystko pasuje do wyrachowanych zakończeń, które wprowadzają.

Proszę zwracać uwagę na wszystkie informacje, które podałem i nie dać się ogłupić. Tylko z pomocą Waszej świadomości, ta farsa może być rozproszona.
Jak wszyscy wiecie, moja polityka nie atakowała i nie atakuje nikogo, ani nie lokuje energii i czasu w ciemność. Tym razem, ostrzegam Was tylko przed tym, co dzieje się teraz i co działo się przez kilka lat i alarmuję- nie dajcie się ogłupić. Nie pokuszę się o wymienienie poszczególnych nazwisk, gdyż jest to wbrew moim zasadom życiowym.

Moją energię i moje życie poświęcam na tworzenie pozytywnych i dobrych rzeczy dla tej planety, a nie dla ich zniszczenia.

Rozwinąłem technologię, której celem i zamiarem jest pomóc planecie i obecnej cywilizacji naprawić błędy środowiskowe, przetrwać trudne czasy, w których żyjemy, rozwinąć świadomość o odpowiedzialności i powinności, które mamy wobec naszego kochającego i opiekuńczego domu powszechnego, odbudować straconą harmonię i równowagę pomiędzy naturą a człowiekiem. To jest moja prawda.

Ta wiadomość jest odpowiedzią do tysięcy osób, które przez e-maile, osobiste wywiady, kontakty telefoniczne, kontakty podczas konferencji i sympozjów, prosiły, a nawet nalegały, abym zdemaskował publicznie kłopotliwe zdarzenia, które przez lata wprawiało w zakłopotanie i niszczyło.

Na zakończenie, wszystkim Wam, którzy zdołali widzieć poprzez zasłonę kłamliwych intryg wysnutych przeciwko mnie, chciałbym przekazać mój szacunek i rozwagę.

Wszystkim naukowcom, profesorom uniwersyteckim, światowym reprezentantom rządowym, z którymi utrzymuję bliskie kontakty, użytkownikom mojej technologii i moich produktów, całemu zespołowi zaangażowanemu w produkcję, dystrybucję oraz w tworzenie projektów, który stanowią moi koledzy, przyjaciele, towarzysze, przekazuję moją wdzięczność za nieustanny wysiłek i pozytywne nastawienie.

I tym, którzy z niezłomnością, lojalnością i entuzjazmem podtrzymywali mnie i dawali mi dobre powody, aby kontynuować to trudne zadanie, które narzuciłem na siebie, pomimo wielu różnych przeciwności losu po prostu ...dziękuję.

I do wszystkich Was , moje powtórne zobowiązanie i poświęcenie, żeby spełnić pragnienie wielu osób o życiu na planecie rozwijającej się w każdej dziedzinie w spokoju i harmonii.

Ayhan Doyuk
CO/President & Founder


Na witryny www.woda-zycia.pl nielegalnie sprzedawane są produkty firmy AyDo. Pragniemy ostrzec Państwa przed tą witryną oraz jej właścicielami.

Właściciele witryny nie posiadają żadnych praw do sprzedaży produktów AyDo, jak i do reprezentowania korporacji AyDo.

Oferowane na tej witrynie produkty firmy AyDo podobno wyprodukowane w Polsce są nieprawdziwe. Firma "Centrum" która jest właścicielem witryny www.woda-zycia.pl, a podawana jest jako dystrybutor na etykiecie niektórych produktów AyDo oferowanych na tej witrynie nigdy nie posiadała i nie posiada żadnych praw do produkowania, dystrybucji oraz sprzedaży produktów AyDo.

Przeciwko firmie "Centrum" wszczęte jest postępowanie karne.


.....................................................................................................................


Dearest friends from all over the world:

Driven by circumstances regrettably shameful, I address you by this mean to publicly denounce attacks by a certain little group of people through the Internet. Attacks directed toward me, toward the technology which I created and toward some persons around me.

The lack of ethics, responsibility and respect for human life shown by these few individuals, needs to be highlighted. I remained silent for a long time in the hope that they might reflect and correct their wrong behavior. But that has not happened and instead of it, over the time, their distortion and evilness is growing.

These people call themselves protectors of the planet, but they are just the opposite. They are criminals who have sought to destroy me together with all hope that my technology represents and offers to the planet.

Fortunately, they are only few and well known in the Internet. Their only interest is and has been trying to discredit and destroy me and with it trying to stop my technology.

It is very sad to contemplate how these people with clear bad intentions but not very clear purposes, having a total lack of respect for themselves and others, hold a campaign against me and against people around me, repeating year after year the same incoherent lies rife of turbulent interpretations, trying to sell false images and distortions of the truth.

But the true reality, which concerns so much to me as to those who accompany me always with loyalty and selflessness, is held by itself with the consistent effort we devote to our work, which is translated into concrete and good actions that are seen by all.

The policy of this little group and its leader is that who is not with them or does not serve their narrow interests accepting their malevolent conditions, is destroyed without contemplations. To do this, they use a lot of Blogs on the Internet that plague the Web, copying once and again the same rhetoric twisted and incoherent.

They have reached the nerve to use my name, registering it as their domain on the Web. They have been trying to associate my name with their names and malevolent actions. They sell products using my name which I neither recognize nor approve nor know what they are.

Even recently they there have dared to put my trademark AyDo on one of their indecent blogs, linking it with their stuff, which sell at excessive prices.

From here I also warn to these criminals that for the unauthorized use of my trademark, they face now legal actions.

I had been recently informed that these people promote conferences in the USA with my alleged presence to ensure attendance, thus asking large sums. They do it without my knowledge or approval. Then at the opening of the conference announce that I cancelled my presence. Are the height of shamelessness, of deception, of evil and lack of respect towards me, towards you all... towards life. Not even respect themselves.

To me respect is a cornerstone that must exist in every human being who wishes to be recognized as such.

I inform to you all that all my lectures are free, not charging anything for it and when I attend them, it is publicly announced in media with interviews done to me. Or, are governmental conferences where each government is responsible for the logistics and so are strictly with official invitation. I also inform you that all my teaching programs are free of charge for all my students.

I advise you that the only trade mark I have is AyDo which is present in all my productions, and my official information site is www.adperfectsystems.com.

I publicly denounce that everything they published today under the name of Perfect Science and its associated links are only simple manipulations and that I have absolutely nothing to do with those people involved in it either, nor with some kind of stuff they say to produce, nor with their conspirative associations.

I denounce that what they publish are: distortions of true stories, photos stolen from magazines in interviews done to me, some other pictures manipulated by them, events changed from its original context and true reality, in a way that all this fits with the selfish ends they pursue.

Please pay attention to all this information given today and not be fooled. Only with your help of individual awareness, consciously, this farce can be disassembled.

As you all know, is not and never has been my policy attacking anyone in particular, nor to invest energy and time in the darkness. And this time I am speaking to you only to warn you about what is happening and has been happening for several years, to alert you and do not be fooled. But, I will not fall in the temptation to mention specific names as this would be against my principles of life.

My energy and my life are dedicated to creating positive and good things for this planet ...not to destroy.

I have developed a technology whose aim and purpose is: to help this planet and this present civilization to correct the environment errors done; to surpass the difficult times we live in; to develop awareness about the responsibility and duty that we all have for loving and caring this common home; to restore the lost harmony and balance between nature and man. That is my truth.

This message had been a response to the thousands who through e-mails, personal interviews, telephone contacts, contacts in one of my many conferences and symposia, all of them have asked me, they have urged me to denounce publicly this embarrassing fact which for years has tried to confuse and destroy.

In closing ...to all of you who have managed to see through the veil of deceit woven against me, I wish to convey my respect and consideration.

To all of you ...scientists, professors of universities, worldwide governmental representatives with whom I am in close contact, to the users of my technology and its products, to the entire team involved in the production, distribution, or projects, who are my colleagues, friends, companions, ...my gratitude for your constant effort and positive attitude.

And ...to whom with their steadfastness, loyalty and enthusiasm have been able to support me and give me good reasons to pursue this difficult task that I have imposed onto myself, despite of the many obstacles faced, just ...thanks.

And to all of you, my renewed commitment and dedication to see fulfilled the desire of many to live on a planet evolved in every way, in peace and harmony.

Ayhan Doyuk
CO/President & Founder